Thứ Tư (Tr)

2022T416Tháng 11Phụng vụThứ Tư (Tr)

Xem chi tiết

Thứ Tư. Kh 4,1-11 ; Lc 19,11-28

Thánh Gertrude, Nđs. Lễ nhớ

Thánh nữ Margarita Scotland

♦ Bổn mạng :

– Các chị M. Gertrude Nguyễn Thị Tiên, PT

+ Nguyễn Thị Tuyết Nga, PH

+ Trần Thị Thảo, VP

1988 Thầy M. Bartholomeo Đinh Văn Khoa, CSĐD

Nhiều hơn