Thứ Bảy (X)

2022T719Tháng 11Phụng vụThứ Bảy (X)

Xem chi tiết

Thứ Bảy. Kh 11,4-12 ; Lc 20,27-40

Thánh Mechtilde, Nđs (Tr)

♦ Bổn mạng :

– Chị M. Mechtilde Trần Thị Nụ, VP