Thứ 3 - Thánh Antôn, Vp

2023Thứ 3 - Thánh Antôn, Vp

Xem chi tiết

Thứ Ba. (Tr) Dt 6,10-20 ; Mc 2,23-28
Thánh Antôn, Vp. Lễ nhớ
Bổn mạng :
– Các cha M. Anton Trần Văn Nhâm, PV
+ Nguyễn Đình Giáo, PL
+ Nguyễn Hồng Sáng, PS
+ Thái Bá Đại, TP
– Các thầy M. Anton Trịnh Quang Tuấn, CSĐD
+ Nguyễn Chí Thanh, CSNQ
+ Nguyễn Hữu Duyệt, PS
– Chị M. Anton Nguyễn Thị Nhị, PT

 

Nhiều hơn