Đây là một sự kiện lặp lại

Thứ Hai (Tm)

2022T214Tháng 11Phụng vụThứ Hai (Tm)

Xem chi tiết

Thứ Hai. Is 25,6a.7-9 (hay Rm 8,14-23) ; Lc 23,33.39-42

CẦU CHO ANH CHỊ EM

GIỮ LUẬT THÁNH BIỂN ĐỨC ĐÃ QUA ĐỜI

(Không cử hành lễ thánh Stephano Cuénot Thể, Gm, TđVN)

♦ Bổn mạng :

– Thầy M. Stephano Cuénot Thể Nguyễn Lương Bằng, TP

⊕ 2014  Cha M. Mauro Estava, Vp Tổng Quyền

Nhiều hơn