Thứ Sáu (X)

2022T618Tháng 11Phụng vụThứ Sáu (X)

Xem chi tiết

Thứ Sáu. Kh 10,8-11 ; Lc 19,45-48

Cung hiến thánh đường thánh Phêrô & Phaolô (Tr)

Nguyệt vụ cầu hồn (Tm)