Thứ Tư (X)

2023T418Tháng 1Phụng vụThứ Tư (X)

Xem chi tiết

Thứ Tư. (Đ) Dt 7,1-3.15-17 ; Mc 3,1-6
Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất
Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho sự hiệp nhất Kitô hữu, (kể cả trong ngày Chúa Nhật)