Chủ Nhật, 3 Tháng Mười Hai, 2023

01.10 (2022) Mừng Bổn Mạng Kinh Viện & Tập Viện Vĩnh Phước – tại Cộng đoàn Đắk Phước